Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na području općine Vareš