Uspješno završen projekat Fondacije i Fonda za zaštitu okoliša FBiH!

U ožujku/martu 2012. godine, počele su prve aktivnosti Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš na konkretnom radu, obnovi i razvoju lokalne zajednice, pisanjem aplikacije „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na prostoru općine Vareš“ i predlaganja istoimenog projekta Fondu za zaštitu okoliša FBiH

za novčanu potporu i sufinanciranje na Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija 2012/01.

U zakonski predviđenom roku objavljeni su rezultati ovog natječaja, na kojemu je Fondacija ostvarila pravo korištenja određenih sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a u ljeto iste godine potpisan je i Ugovor o sufinanciranju navedenog projekta.

Objektivno gledajući, općina Vareš ima problem sa velikim brojem divljih odlagališta otpada, koja često predstavljaju prijetnju za zdravlje lokalog stanovništva i narušavaju kvalitet okoliša, pa je sukladno tome iznosio i zatraženi doprinos za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Kako je Fondacija po ovom Javnom pozivu ostvarila pravo na korištenje izrazito manjeg novčanog iznosa u odnosu na onaj koji je bio predmetom predloženog projekta, tako je i  obim završenih poslova na terenu bio manji od prvobitno planiranog.

Ipak, racionalnim korištenjem dodijeljenog novca i financiranjem komplementarnih projekata čišćenja divljih odlagališta komunalnog otpada i uređenja gradskih površina koji su se u 2012. i 2013. godini provodili na području općine Vareš, uspjeli smo zabilježiti pozitivne i zamjetne rezultate. Pod ovim prvenstveno podrazumijevamo financiranje volonterskog pokreta „Let's do it Vareš“ kojemu je Fondacija, pored novčane potpore ustupala i svoj pravni subjektivitet kada je to bilo potrebno, te proljetno čišćenje gradskog područja.

Implementacija projekta odvijala se u nekoliko faza u suradnji s našim partnerima na projektu, s pauzama u radovima u nepovoljnim vremenskim prilikama.

Projekat s Fondom za zaštitu okoliša FBIH je krajem mjeseca listopada/oktobra uspješno završen izmirivanjem svih odredbi potpisanog Ugovora i iscrpnim izvještavanjem Fonda o provedenim aktivnostima.

Kao jednu od aktivnosti vezanih za čišćenje otpada u gradskoj sredini koje planiramo sprovesti u skorijoj budućnosti, ističemo čišćenje korita rijeke Stavnje od zaostalog komunalnog otpada i sedimentnih nanosa koje na prostoru Vareš Majdana uzrokuju izlijevanje rijeke iz korita u vrijeme obilnijih padalina.

Ujedno, ovim putem pozivamo sve vareške privrednike da nam se pridruže u radu i budućim projektima i da zajedno budemo nosioci pozitivnih promjena u našem gradu!